Funkcjonowanie administracji publicznej

 

Drodzy eksploratorzy!
W najbliższych dniach, tygodniach albo nawet miesiącach, mogą występować problemy z uzyskaniem pozwoleń na poszukiwania, a także z odwołaniami, skargami itp. Dotyczy to także odpowiedzi na wnioski o informację publiczną, które m.in. składaliśmy ostatnio do MKiDN oraz Lasów Państwowych w związku z prowadzeniem poszukiwań w obecnym czasie oraz wielu innych. Na stronach niektórych urzędów można już przeczytać stosowne komunikaty.
Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadziła zapis, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
Oznacza to, że i strona postępowania, i organ mogą odpowiednio na podstawie art. 15 zzr oraz 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

W kontekście poszukiwań istotny jest dla nas ten przepis.
Art. 15zzs. 135 [Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych]
1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Z punktu widzenia obywatela może dojść do całkowitego zawieszenia funkcjonowania administracji publicznej. Nie wiadomo, czy wraz z tzw. "odmrażaniem" gospodarki po 19 kwietnia, te akurat skutki specustawy zostaną zniesione.