II Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów

W sobotę 23 marca 2019 w Warszawie odbyło się II Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w PZE, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Podsumowano pierwszy rok działalności PZE pod kątem merytorycznym oraz finansowym. Wystąpienie Prezesa Jacka Wielgusa, omawiające pracę Zarządu w 2018 roku objęło między innymi: relację z podjętych i zrealizowanych zadań takich jak seria konsultacji i spotkań prowadzonych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lasami Państwowymi, udziału w konferencjach oraz zakończonych sukcesem serii szkoleń dla członków związku.

Finanse Związku zostały przedstawione przez Skarbnika Zarządu, Piotra Brzozowskiego, który omówił źródła finansowania PZE oraz koszty prowadzenia działalności Związku w ubiegłym roku. Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sławomir Stańczak. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe po przeanalizowaniu zostały zaakceptowane przez członków PZE jednogłośnie.

 

Przeprowadzono również wybory uzupełniające. Do Zarządu powołano Roberta Michalskiego z Grupy Łódź i Dariusza Hasiak z Fundacji Wieży Ziębickiej, a do Komisji Rewizyjnej Mirosława Gołąb ze Stowarzyszenia Szaniec 1863.

 

 

Na zebraniu podjęliśmy uchwałę o wprowadzeniu niezbędnych zmian w Statucie. Najważniejsza to zmiana siedziby Polskiego Związku Eksploratorów, którą przenieśliśmy z Gniezna do Warszawy.

Ustalono także kwoty składek na 2019 rok, które pozostają bez zmian i wynoszą 50 złotych rocznie dla organizacji, 50 złotych dla członków organizacji oraz 100 złotych dla osób niezrzeszonych. Przewidziana została także bonifikata w wysokości 30% dla tych osób, które uiściły składkę w 2018 roku.

 

Jacek Wielgus nakreślił plan działania na najbliższy rok, wyszczególniając najważniejsze cele PZE: kontynuację rozmów ze stroną rządową w celu zmiany prawa, walki o przestrzeganie praw eksploratorów, dalszej organizacji szkoleń, innych planowanych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym i prawnym. Sławomir Stańczak przedstawił kompleksowy plan edukacyjno-badawczy do przeprowadzenia w nadchodzącym roku, uwzględniając różnorodne źródła finansowania. Uruchomiliśmy także dodatkowy kanał na Facebooku, przeznaczony dla wszystkich osób należących do PZE, który znajduje się pod tym adresem:  Fotum Dyskusyjne Polskiego Związku Eksploratorów (link)

 

Podsumowanie działalności PZE w roku 2018:

 

1) Praca nad zmianą rozporządzenia które weszło w życie w sierpniu 2018:
        a) zwiększyliśmy rozdzielenie poszukiwań od badań archeologicznych,
     b) wprowadziliśmy możliwości dodawania kolegów do poszukiwań (możesz teraz i 1000 ludzi zaprosić do siebie na poszukiwania, oni już nie muszą wyrabiać zezwoleń przy twoim bo nie każdy potrafi stworzyć wniosek),
     c) możesz od teraz ich zaprosić max na dwa dni przed poszukiwaniami bez podawania danych personalnych oprócz samego imienia i nazwiska,
     d) ministerstwo wprowadziło obowiązek podawania numerów Ksiąg Wieczystych działki do zezwoleń. My wykreśliliśmy ten zapis przy poszukiwaczach. Ten zapis miał na celu totalnie zablokować możliwość uzyskiwania zezwoleń nawet w sposób legalny,
     e) wywalczyliśmy, aby podawać sam numer działki z geoportalu.


http://PZE na konferencji o współpracy archeologów i detektorystów w Dziekanowicach    

2) Szereg konsultacji w całym kraju by sprecyzować kierunek dalszych działań(samotni strzelcy i stowarzyszenia).

3) Zrzeszenie ponad tysiąc eksploratorów oraz 26 organizacji.

4) Przeszkolenie setek ludzi w całej Polsce z podstaw badań archeologicznych ukierunkowanych pod posługiwanie się wykrywaczem metali (znalezisko, kontekst archeologiczny, planigrafia, zabezpieczanie, metryczki, GPS,...). Szkolenia były prowadzone przez zawodowych archeologów.

5) Przeszkolenie  z podstaw zagrożenia od strony niewybuchów, czyli rozpoznawanie, zabezpieczanie, dalsze postępowanie, zawiadamianie odpowiednich służb. Szkolenia były prowadzone przez saperów.

6) Przeszkolenie ze sposobu uzyskiwania zezwoleń WKZ na poszukiwanie zabytków archeologicznych.

7) Przeszkolenie setek ludzi w całej Polsce z zasad prowadzenia poszukiwań w lasach w taki sposób, który jest akceptowalny przez nadleśnictwa. Przy okazji rozpoznawanie terenów objętych ochroną w lasach (często nie widoczne gołym okiem).

komunikat PZE w sprawie szkoleń 2018

8) Rozmowy, ustalenia, konsultacje w urzędach, ministerstwach w 2018 roku (pomiędzy 1990 rokiem a 2017 były tylko 2 rozmowy, które nie przyniosły efektów).

komunikat po spotkaniu z 8.09.2018

9) Zaistnienie  PZE w Ministerstwie, Lasach Państwowych, WKZ, Mediach.

stanowisko PZE dotyczące uwag SNAP do zarządzenia dyrektora generalnego lasów państwowych

10) Zbieranie informacji o zezwoleniach WKZ i wykazywanie  łamania ustawy przez jednostki państwowe (w oficjalny sposób).

11) Wypracowanie wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych zarządzenia dla nadleśnictw w całej Polsce – ułatwienie wydawania zgód dla poszukiwaczy (dzięki temu zmniejszył się  odsetek wydawania odmownych decyzji przez nadleśnictwa).

 

12) Starania o weryfikację Archeologicznego Zdjęcia Polski.

 

Rozmowy w Ministerstwie dotyczyły:

  • Uproszczenia procedur uzyskiwania zezwoleń – na wzór prawa budowlanego

  • Podziału na przedmioty: archeologiczne, historyczne, pospolite. W związku z tym proponujemy zmianę definicji zabytku i zabytku archeologicznego oraz utworzenie katalogu zabytków archeologicznych

  • Rozszerzenia definicji przypadkowego odkrycia

  • Wprowadzenia depozytariusza zabytków- dzięki temu można będzie przechowywać w domu znaleziony zabytek po odpowiednim tylko zgłoszeniu

  • Powstrzymania bezpodstawnych kontroli

  • Uregulowania czy na terenie całego kraju wymagane jest pozwolenie Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na poszukiwania z użyciem detektora metalu, magnesu neodymowego, sprzętu do nurkowania i innych urządzeń technicznych jeżeli poszukiwania takie prowadzone są poza terenami ujętymi w ewidencji zabytków, kart AZP i innych formach oznaczenia stanowisk archeologicznych, a poszukiwania te nie są ukierunkowane na zabytki i zabytki archeologiczne

  • Uregulowania problemu definicji zabytku i zabytku archeologicznego

  • Uregulowania jednolitego wzoru pisma na dostanie zezwolenia z WKZ,  z obowiązującym prawem

Rozporządzenie MKiDN

Stanowisko PZE ws pisma z MKiDN kierowanego do placówek muzealnych