25. Saperskie – ZGŁOSZENIA PILNE

By admin on 12/10/2022

Kiedy zgłoszenia traktujemy jako pilne?

Za pilne zgłoszenie należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub innych przedmiotów  niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w miejscach stwarzających szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi, tzn. w szkołach, urzędach państwowych i publicznych, obiektach służby zdrowia, na ulicach aglomeracji miejskich, w zakładach pracy.

310150687_471201158378356_2458219246841894968_n
310439996_471200678378404_4329604409425388694_n
310617906_471200868378385_4933286205522935547_n
310828592_471201305045008_5157964238176552630_n

22. Saperskie – ZADANIA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

By admin on 11/10/2022

PODSTAWOWE ZADANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

1PRZYJĄĆ ZGŁOSZENIE,  A NASTĘPNIE SPRAWDZIC JEGO WIARYGODNOŚĆ;
2ZABEZPIECZYC MIEJSCE ZNALEZIENIA DO CZASU PRZYBYCIA PATROLU OCZYSZCZANIA SIŁAMI TAKIMI JAK POLICJA, STRAŻ MIEJSKA;
3OCENIĆ STOPIEN ZAGROŻENIA DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ;
4POWIADOMIĆ JEDNOSTKE WOJSKOWĄ OKREŚLAJĄC JEDNOCZEŚNIE STOPIEŃ ZAGROŻENIA;
5JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, ROZPOCZĄĆ PROCEDURY ZWIĄZANE Z EWAKUACJĄ LUDNOŚCI;
6UDZIELIĆ WSZELKIEJ POMOCY PATROLOWI OCZYSZCZANIA W ZAKRESIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM PRZEDMIOTU NIEBEZPIECZNEGO ( EWAKUACJA LUDNOŚCI, UTRZYMANIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY W REJONIE ZNALEZISKA );
7POTWIERDZIĆ PROTOKÓŁ Z OCZYSZCZANIA TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH.

20. Saperskie – METODY OZNACZANIA NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU

By admin on 10/10/2022

Metody oznaczanie miejsc zalegania niebezpiecznego znaleziska. W metodach tych ważne jest by nie dotykać i nie wstrząsać przedmiotem. Oznaczenie pozwala ostrzec postronne osoby i ułatwia wezwanym służbom odnalezienie. 

Oznaczenie skrawkami materiału na gałęziach

Oznaczenie butelką o jaskrawym kolorze

Oznaczenie patykami nad obiektem

Oznaczenie okręgiem z kamieni

19. Saperskie – JAK POSTĘPOWAĆ Z PRZEDMIOTEM WYBUCHOWYM

By admin on 10/10/2022

Ogólne zasady postępowania po znalezieniu przedmiotów wybuchowych.

1. Po odnalezieniu niewypału czy niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać, przenosić w inne miejsce, rozkręcać, wrzucać do ognia;

2. Miejsce znalezienia powinno się zabezpieczyć oraz oznaczyć przy wykorzystaniu podręcznych środków ( chorągiewki, butelki, kamienie, taśmy, puszki, kawałki materiału;

3. W przypadku znalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą;

4. O znalezieniu przedmiotu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Straży Pożarnej lub Urząd Gminy (jednostkę administracji samorządowej).

5. Dalsze wszelkie czynności związane z zabezpieczaniem i neutralizacją tych przedmiotów przejmie Policja i Wojska Inżynieryjne.

18. Saperskie – UWAGA !

By admin on 10/10/2022

Nie wszystko co znajdziesz jest bezpieczne dlatego trzeba być nieufnym w stosunku do każdego znalezionego przedmiotu co to którego nie mamy pojęcia do czego może służyć. Na pozór nic nie znaczące kwadratowe pudełko może okazać się miną. Szczególnie ostrożnym należy być podczas spaceru po lasach.

NIE WSZYSTKO CO ZNAJDZIESZ JEST BEZPIECZNE !!!

NIE RYZYKUJ ZDROWIA I ŻYCIA !!!

17. Saperskie – MIEJSCA WYSTĘPOWANIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH

By admin on 10/10/2022

Miejsca gdzie najczęściej są znajdowane przedmioty wybuchowe

 

  • KOMPLEKSY LEŚNE (wycieczki spacery do lasów, wycinka drzew, działalność poszukiwaczy militariów)

 

  • POSESJE PRYWATNE ( prace związane z remontem domu, prace w ogrodzie);

 

  • MIEJSCA PROWADZENIA INWESTYCJI( budowa dróg, osiedli, domów jednorodzinnych, chodników, budowa wodociągów i kanalizacji);

 

  • POLA UPRAWNE ( prace polne wykonywane przez rolników).

5. Saperskie – PRZEDMIOTY WYBUCHOWE

By admin on 03/10/2022

Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy zetknięciu z wysoką temperaturą lub niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.).

Są to w szczególności:

 • Zapalniki;
 • Pociski artyleryjskie i moździerzowe;
 • Bomby lotnicze;
 • Naboje artyleryjskie i karabinowe;
 • Pancerzownice;
 • Granaty;
 • Miny wszelkich typów;
 • Ładunki materiałów wybuchowych;
 • Złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

2. Saperskie – PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ

By admin on 02/10/2022

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami.

Znajdujemy wiele przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego.

Nowymi jakościowo znaleziskami są też środki znajdowane na opuszczonych terenach przez jednostki armii radzieckiej.

Wprowadzenie

By admin on 02/10/2022

Witaj na szkoleniu podstawowym dla członków PZE.

Znajduje się tu niezbędna wiedza byś mógł w bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem realizować swoją pasję.

Zawarte tu materiały zostały opracowane przez zespół osób obeznanych z przepisami a także przez zawodówców w danej dziedzinie.

21. Lasy dla Eksploratorów – Kary obowiązujące na terenie lasów państwowych.

By admin on 02/10/2022

Wybrane przepisy z Kodeksu Wykroczeń:

 
art. 82 § 3
Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
art. 154 § 1
Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym kopie dół lub rów podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
art. 156 § 1
Kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
art. 157 § 1
Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
art. 161
Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym podlega karze grzywny.
art. 162
Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.
art. 164
Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Chcąc uniknąć problemów, planując poszukiwania na terenie lasów zadbaj o stosowną zgodę nadleśniczego, nie wjeżdżaj do lasu samochodem, stosuj się do znaków i zakazów, zabieraj ze sobą wykopany złom, nie niszcz roślinności oraz nie używaj otwartego ognia poza terenami do tego wyznaczonymi.

20. Lasy dla Eksploratorów – Zapisy niewłaściwe zgód w kontekście wytycznych GDLP

By admin on 02/10/2022

Przykłady zapisów niezgodnych z wytycznymi:

 • zakaz ingerencji w grunt z powołaniem się na art. 30 Ustawy o lasach,
 • uzależnienie zgody od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 • wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego,
 • obowiązek dzierżawy terenu
 • powoływanie się na argumenty niezwiązane z gospodarką leśną np. na jakieś przepisy związane badaniami archeologicznymi,
 • brak uzasadnienia.

19. Lasy dla Eksploratorów – Bank Danych o Lasach

By admin on 01/10/2022

Bank Danych o Lasach (BDL) aplikacja (również mobilna) której głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności

 

Bank Danych o Lasach jest dobrym narzędziem dla poszukiwacza. Do wniosku o zgodę na poszukiwania należy dołączyć załącznik mapowy. Załącznik ten możesz wygenerować korzystając z tej aplikacji. Możesz tam sprawdzić strukturę własności, adresy leśne, granice oddziałów leśnych, a także wiek drzewostanu i przebieg dróg publicznych i leśnych. Dane te są bardzo przydatne przy planowaniu poszukiwań. Instruktaż używania tej aplikacji znajdziesz w serwisie Poszukiwacz Weekendowy.

18. Lasy dla Eksploratorów – Jak skutecznie złożyć wniosek o zgodę na poszukiwanie do Lasów Państwowych

By admin on 01/10/2022

Aby skutecznie złożyć wniosek musisz:

  • zidentyfikować nadleśnictwo oraz jego siedzibę jako adresata wniosku,
  • wskaż imię i nazwisko bądź nazwę i adres,
  • określ zakres i sposób poszukiwań – opisz rodzaj czynności jakie będziesz wykonywał w trakcie poszukiwań, opisz zakres ingerencji w grunt określ dokładnie teren na którym chcesz prowadzić poszukiwania  i oznacz go na załączonej mapie,
  • określ harmonogram prac – wskaż termin poszukiwań,
  • wypisz narzędzia którymi planujesz się posługiwać,
  • określ dokładnie jaką ingerencję w grunt zamierzasz prowadzić,
  • opisz w jaki sposób będziesz porządkował teren po zakończeniu poszukiwań,
  • zamieść listę osób, które będą brały z tobą udział w poszukiwaniach,
  • w złożeniu wniosku pomogą ci informacje zawarte w serwisie Poszukiwacz Weekendowy. Znajdziesz tam również przydatne druki do wykorzystania.

17. Lasy dla Eksploratorów – Wniosek o zgodę na poszukiwanie

By admin on 01/10/2022

Wniosek o zgodę winien zawierać:

 • imię, nazwisko osoby lub osób wnioskujących, lub nazwę organizacji wnioskującej;
 • adres osoby lub siedziby organizacji wnioskującej;
 • przewidywany zakres i sposób prowadzenia prac;
 • wskazanie, na załączonej do wniosku mapie, gruntów objętych zamiarem przeprowadzania ww. działań;
 • harmonogram prac;
 • wskazanie rodzaju urządzeń i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia prac;
 • przewidywany rodzaj uszkodzeń na gruntach nadleśnictwa, który może mieć miejsce w związku z przeprowadzanymi pracami;
 • opis sposobów i technik uporządkowania terenu na gruntach udostępnionych przez nadleśnictwo po zakończeniu prac;
 • listę osób biorących udział w pracach;
 • uzasadnienie wniosku.

16. Lasy dla Eksploratorów – Zgoda Lasów Państwowych jako obligatoryjny załącznik do wniosku o pozwolenie WKZ

By admin on 01/10/2022

Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie udostępniania gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

Jeżeli planujesz poszukiwania na terenie Lasów Państwowych musisz złożyć stosowny wniosek do właściwego terenowo nadleśniczego.

15. Lasy dla Eksploratorów – Poszukiwania jako element pozaprodukcyjnej funkcji Lasów Państwowych

By admin on 01/10/2022

Poszukiwania zabytków to czynności związane z naruszeniem gruntu i nie byłyby możliwe przy zastosowaniu zasad ogólnych korzystania z lasów.

Jeszcze do niedawna nie sposób było uzyskać na nie zgody z uwzględnieniem ingerencji w grunt. Jednakże, staraniem Polskiego Związku Eksploratorów, w 2018 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, korzystając z ustawowych uprawnień, wydał stosowne zarządzenie umiejscawiając poszukiwania zabytków w katalogu pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Umożliwiło to poszukiwaczom uzyskanie zgód na ingerencję w grunty po spełnieniu określonej w zarządzeniu procedury.

14. Lasy dla Eksploratorów – Krótko o zasadach ppoż. na terenie lasów

By admin on 01/10/2022

Ochronę przeciwpożarową na terenie Lasów Państwowych regulują:

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,
 • Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu wydana w roku 2020.

 

Od powyższej reguły istnieją wyjątki:

 • posługiwanie się ogniem w lesie w działalności gospodarczej niezwiązanej z gospodarką leśną dozwolone jest w miejscach uzgodnionych z nadleśniczym,
 • palenie ognisk na obozach szkolnych, harcerskich itp. może się odbywać w miejscach wyznaczonych do tego celu przez nadleśniczego,
 • stałe miejsca posługiwania się ogniem w lesie wyznacza nadleśniczy poprzez ich techniczne zagospodarowanie,

Na terenach leśnych, a także w odległości mniejszej niż 100 m od nich rozniecanie ognia oraz używanie ognia otwartego jest zabronione.

Od powyższej reguły istnieją wyjątki:

 • posługiwanie się ogniem w lesie w działalności gospodarczej niezwiązanej z gospodarką leśną dozwolone jest w miejscach uzgodnionych z nadleśniczym,
 • palenie ognisk na obozach szkolnych, harcerskich itp. może się odbywać w miejscach wyznaczonych do tego celu przez nadleśniczego,
 • stałe miejsca posługiwania się ogniem w lesie wyznacza nadleśniczy poprzez ich techniczne zagospodarowanie,

13. Lasy dla Eksploratorów – Wjazd samochodem do lasu

By admin on 01/10/2022

Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Regulacja ta nie dotyczy jedynie inwalidów poruszających się pojazdem przystosowanym do ich potrzeb. Nadleśniczy może na wniosek wydać czasowe pozwolenie na wjazd do lasu.

Pamiętaj aby przed wjazdem do lasu sprawdzić status drogi. Gdy wjedziesz na teren leśny bez pozwolenia niechybnie zostaniesz ukarany mandatem. Mandat może wystawić zarówno policjant jak i strażnik leśny.

12. Lasy dla Eksploratorów – Gdy zachce się w lesie a toalety brak :)

By admin on 01/10/2022

Wybrane metody załatwienia fizjologicznej sprawy:

 • metoda na narciarza – zdejmij pasek że spodni, znajdź nie za grube drzewo, owiń to drzewo pasem końcówki trzymając w dłoniach, przyjmij pozycję narciarza, a potem zakop.
 • metoda na czytelnika – znajdź przewrócone drzewo, oczyść sobie siedzisko, wykop za siedziskiem dołek, usiądź na udach wystawiając zadek za siedzisko, teraz możesz poczytać, a na koniec zasyp dołek.
 • metoda na krzesło – znajdź drzewo z gładką korą i nie nazbyt wykształconą szyjka korzeniową, ściągnij spodnie, zaprzyj się plecami o pień przyjmując pozycję siedzącego na krześle w lekkim rozkroku, a po wszystkim zakop to co będzie do zakopania

10. Lasy dla Eksploratorów – Oznaczenia w Lasach Państwowych – wybór podstawowych oznaczeń

By admin on 01/10/2022

Oznaczenia graficzne na drzewach:

 • żółty ciągły pasek o szerokości 10 cm, namalowany wokół pnia na wysokości 150 cm oznacza granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego.
 • żółtym przerywanym paskiem o szerokości 5 cm (odstęp między odcinkami wynosi 10 cm), namalowanym na drzewach skrajnych i granicznych, na wysokości 150 cm od ziemi, zaznaczane są gospodarcze drzewostany nasienne.
 • kropka lub ukośna kreska oznaczają drzewa przeznaczone do usunięcia w zabiegach pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz drzewa niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lasu.

10. Oznaczenia w Lasach Państwowych – wybór podstawowych oznaczeń cd.

By admin on 01/10/2022

Oznaczenia graficzne na drzewach:

• żółty ciągły pasek o szerokości 10 cm, namalowany wokół pnia na wysokości 150 cm oznacza granicę wyłączonego drzewostanu nasiennego.
• żółtym przerywanym paskiem o szerokości 5 cm (odstęp między odcinkami wynosi 10 cm), namalowanym na drzewach skrajnych i granicznych, na wysokości 150 cm od ziemi, zaznaczane są gospodarcze drzewostany nasienne.
• kropka lub ukośna kreska oznaczają drzewa przeznaczone do usunięcia w zabiegach pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz drzewa niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lasu.

5. Lasy dla Eksploratorów – Ogólne ustawowe ograniczenia zachowania w Lasach Państwowych

By admin on 03/08/2022

Na terenie Lasów Państwowych zabrania się:

1. zanieczyszczania gleby i wód

 

2. zaśmiecania;

 

4. rozkopywania gruntu;

 

5. niszczenia grzybów oraz grzybni

 

6. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

7. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;


8. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;


9. rozgarniania i zbierania ściółki;

10. wypasu zwierząt gospodarskich;

 

11. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

 

12. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

4. Lasy dla Eksploratorów – Straż Leśna

By admin on 03/08/2022

Straż leśna jest formacją należącą do tzw. Służby leśnej, powołaną art. 47 Ustawy o lasach w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.

 

Strażnicy leśni mają prawo do

 • legitymowania,
 • nakładania i pobierania grzywien,
 • zatrzymania i kontroli pojazdów,
 • przeszukania pomieszczeń,
 • ujęcia na gorącym uczynku,
 • odbierania przedmiotów pochodzących z przestępstwa,
 • noszenia i używania środków przymusu bezpośredniego w tym broni krótkiej i długiej.

W trakcie poszukiwań niejednokrotnie będziemy się stykać ze strażnikami leśnymi. Mają oni prawo do skontrolowania dokumentów uprawniających nas do prowadzenia poszukiwań na terenie Lasów Państwowych. Często Straż Leśna delegowana jest przez nadleśniczego do kontaktów w sprawie udzielonej przez Lasy Państwowe zgody na prowadzenie poszukiwań.

1. Lasy dla Eksploratorów – Krótki rys historyczny Lasów Państwowych

By admin on 03/08/2022

Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo powstało w roku 1924.
W latach 30-tych na strukturę LP składało się 9 dyrekcji, 434 nadleśnictwa i areał 3,3 mln ha.
Po II Wojnie Światowej LP podwoiły areał oraz swoje struktury do 16 dyrekcji i 917 nadleśnictw.
Obecnie podstawą funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

2. Lasy dla Eksploratorów – Podstawa prawna funkcjonowania Lasów Państwowych

By admin on 03/08/2022

Podstawą funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe jest Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Działalność Lasów Państwowych:

 1. Produkcja drewna przy zachowaniu drzewostanu i kondycji lasu,
 2. Działalność pozaprodukcyjna – ochrona przyrody, udostępnianie, nauka i edukacja, rekreacja itp.

22. Pozwolenia i formalności – WARUNKI POZWOLENIA I KLAUZULE NIEDOZWOLONE

By admin on 11/04/2022

Obowiązki nadzoru archeologa, ograniczenia głębokości wykopów, zakaz naruszania gruntów, obowiązek sprawozdawczy, wykonywanie planigrafii, posiadanie promesy muzeum na odbiór zabytków są klauzulami bezprawnymi, o ile nie zawarłeś ich w programie poszukiwań. W przypadku nałożenia na ciebie tych obowiązków przysługuje ci z zapisu art. 127 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego prawo do odwołania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu nadrzędnego. Odwołanie składa się poprzez organ wydający decyzję, czyli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków może zmienić swoją decyzję w drodze autokontroli.

 

Jeżeli urząd będzie cię wzywał do uzupełnienia wniosku o elementy wykraczające ponad katalog zawarty w rozporządzeniu i od uzupełnienia będzie uzależniał wydanie decyzji, to po upływie terminu, o którym była mowa w slajdzie o terminach, przysługuje ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność i przewlekłość prowadzonego postępowania na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pamiętaj, nikt inny nie zadba lepiej o twoje prawa jak ty sam!

21. Pozwolenia i formalności – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

By admin on 11/04/2022

Gdy otrzymasz decyzję pozwolenia na poszukiwanie zabytków, podlegać będziesz szeregu obligatoryjnym obowiązkom informacyjnym wobec wojewódzkiego konserwatora zabytków:

obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań.

obowiązek przekazania przez osobę kierującą poszukiwaniami zabytków imion i nazwisk osób biorących udział w poszukiwaniach zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań.

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań.

obowiązek zawiadomienia o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.

Wojewódzki Konserwator Zabytków może także nałożyć na ciebie obowiązki wynikające z zapisów art. 36 ust. 3 ustawy tj. ustalić warunki zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Ponadto ograniczać cię będzie twój własny program poszukiwań.

19. Pozwolenia i formalności – PODPISANIE I WYSŁANIE WNIOSKU

By admin on 11/04/2022

Wniosek może być podpisany i wysłany w sposób standardowy (pocztą lub złożony na dziennik w urzędzie) lub elektronicznym profilem zaufanym.

Aby podpisać wniosek profilem zaufanym zastosuj poniższą procedurę:

 • zapisz wniosek w formacie PDF,
 • wpisz w przeglądarkę „podpisz dokument elektronicznie” i kliknij w pierwszy link,
 • kliknij start i następnie wybierz drugą opcję (dokument PDF) i kliknij „dalej”,
 • następnie kliknij „podpisz lub sprawdź dokument PDF”,
 • następnie wybierz dokument z dysku,
 • kliknij „podpisz” i następnie pobierz podpisany dokument.

Podpisany elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami prześlij do WUOZ albo z pozycji profilu zaufanego albo przycisku na stronie urzędu. 

=

18. Pozwolenia i formalności – UZASADNIENIE WNIOSKU

By admin on 11/04/2022

Uzasadnienie wniosku to informacja dlaczego zamierzasz poszukiwać zabytków. Nie musi ona być przesadnie rozbudowana, a nawet lepiej jak nie jest. Jeżeli poszukiwania są jedynie twoim hobby to nie wstydź się o tym napisać. Jest to uzasadnienie jak każde inne. Może ono wyglądać na przykład tak:

Wniosek uzasadnia się realizacją zainteresowań historycznych wnioskodawcy, dla którego poznawanie historii regionu stanowi istotny element samorealizacji. Na wnioskowanych gruntach wnioskodawca spodziewa się odnaleźć pamiątki historyczne związane z bytowaniem człowieka.

Naturalnie jeżeli twoja motywacja jest inna (na przykład poszukiwania historyczne, wzbogacenie kolekcji muzealnej itd.) to i uzasadnienie wniosku będzie inne.

Staraj się nie używać słów „badania”, „opracowanie”, „archeologia”. Mogą one sprawić ci wiele kłopotów.

20. Pozwolenia i formalności – TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

By admin on 11/04/2022

Postępowanie w sprawie pozwolenia na poszukiwanie zabytków jest procedurą administracyjną, której sposób i terminy określa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 35 § 3 ustawy mówi, że

(…) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli twój wniosek jest kompletny, nie ma wielu uczestników w sprawie, a każdy z uczestników jest właściwie oznaczony i właściwie oznaczone zostały ich adresy do korespondencji to winien być on rozpatrzony w terminie przewidzianym dla spraw zwykłych, tj. miesiąc od daty złożenia

Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Jeśli nie otrzymasz decyzji w ciągu tego czasu dzwoń, upominaj, a w przypadkach skrajnych składaj ponaglenia.

17. Pozwolenia i formalności – WSKAZANIE MIEJSCA POSZUKIWAŃ

By admin on 11/04/2022

Tu masz dwie możliwości.

Pierwsza to wskazanie miejsca określając koordynaty punktów załamań (rzadko stosowane).

Druga to określenie numerów ewidencyjne działek i ich obrębów.

Możesz spotkać się z dwoma sposobami identyfikacji działek: numer ewidencyjny działki oraz identyfikator działki.
Numer ewidencyjny to oznaczenie numeryczne działki. Aby działkę zidentyfikować niezbędne jest jeszcze określenie obrębu, gminy, powiatu i województwa. Tej danej oczekuje urząd.
Identyfikator działki to ciąg numerów identyfikujących województwo, powiat, gminę, obręb i numer ewidencyjny.
Poniżej przykład opisu tej samej działki:

 • numer ewidencyjny: 6/7 obręb Długołęka, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie,

 

 • identyfikator działki: 280903_2.0023.6/7.

 

16. Pozwolenia i formalności – DANE WNIOSKODAWCY I PEŁNOMOCNIKA

By admin on 11/04/2022

We wniosku określ dokładnie osobę wnioskodawcy. W przypadku osoby fizycznej będzie to imię, nazwisko i adres zamieszkania. Natomiast w przypadku instytucji (np. stowarzyszenie, fundacja) będzie to nazwa i adres siedziby.

Możesz wystąpić również za pośrednictwem pełnomocnika. Wówczas trzeba także określić osobę pełnomocnika i do wniosku dołączyć pełnomocnictwo.

15. Pozwolenia i formalności – ADRESAT WNIOSKU

By admin on 11/04/2022

Jeśli zebrałeś już komplet załączników, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku o pozwolenie na poszukiwanie zabytków. Aby skutecznie zawnioskować o pozwolenie musisz poprawnie zidentyfikować adresata. Każda siedziba WKZ i delegatura ma określony zasięg terytorialny, obsługuje określone powiaty, bądź ich części. Zasięg terytorialny oraz dane teleadresowe ustalisz na stronach internetowych urzędów.

Możesz te informacje znaleźć także w serwisie PZE Poszukiwacz Weekendowy (link na końcu szkolenia).

14. Pozwolenia i formalności – JAK UZYSKAĆ MAPĘ DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

By admin on 11/04/2022

Urzędy wymagają, by na standardzie BDOT10K lub mapie topograficznej naniesiony (obrysowany) został obszar poszukiwań, zatem niezbędne jest, by na mapę naniesiona została siatka granic działek ewidencyjnych. Takie mapy możesz uzyskać z dwóch źródeł:

Mapy topograficzne

można uzyskać w każdym Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającym jako jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego. Należy odnaleźć w Internecie właściwy poszukiwaniom WODGiK, pobrać i wypełnić zamieszczony tam wniosek, pamiętać by właściwie oznaczyć działki (numery ewidencyjne i obręb) oraz w uwagach dopisać: proszę o naniesienie na mapę siatki granic działek ewidencyjnych i ich numerów. Ośrodek dokona kalkulacji kosztów i po wniesieniu opłaty wykona mapę. W ten sposób można uzyskać mapę zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w formatach TIFF lub GeoTIFF wraz z licencją na jej użytkowanie.

Mapę w standardzie BDOT10K

można przygotować sobie samodzielnie i nieodpłatnie. Wynika to z nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, której zapis art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. h stanowi, że nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000. Mapy pozyskuje się z serwisu geoportal.gov.pl, i opracowuje za pomocą aplikacji QGIS. Tutorial do wykonania takiej mapy znajdziesz w Poszukiwaczu Weekendowym. Jest to opcja najbardziej zalecana.

13. Pozwolenia i formalności – MAPY DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKU

By admin on 11/04/2022

BDOT10k

Wymóg dołączenia mapy do wniosku o pozwolenie na poszukiwanie zabytków wynika z zapisu § 10 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., o którym była mowa w slajdzie o podstawach prawnych.


Stanowi on, że do wniosku, dołącza się mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

12. Pozwolenia i formalności – PROGRAM POSZUKIWAŃ

By admin on 11/04/2022

Musisz określić w szczególności:

Ramy czasowe i harmonogram poszukiwań

np. poszukiwania prowadzone będą od dnia do dnia w weekendy

Cel poszukiwań

np. celem poszukiwań jest realizacja zainteresowań historycznych wnioskodawcy i odnajdywanie metalowych przedmiotów użytkowych związanych z bytowaniem człowieka

Sposób i zakres poszukiwań

np. Poszukiwanie zabytków i innych przedmiotów odbywać się będą przy użyciu urządzeń elektronicznych (ręczny wykrywacz metalu, pinpointer) i technicznych (łopata saperska, szpadel, digger). Poszukiwania odbywać się będą z naruszeniem gruntu. Metodyka planowanych poszukiwań polegać będzie na precyzyjnym namierzeniu metalowego przedmiotu za pomocą detektora metalu, wycięcie graniastosłupa o podstawie trójkąta lub kwadratu o bokach 30 – 30 cm i głębokości 30 cm (przyp. wymiary mogą być inne, zgodne z twoją potrzebą), który po wydobyciu umieszczany jest z powrotem w otworze, wydobyciu przedmiotu i opisaniu go z uwzględnieniem współrzędnych jego podjęcia.

Program poszukiwań powinien zawrzeć także opis czynności podsumowujących poszukiwania.

Pamiętaj, im więcej narzucisz sobie w programie obowiązków, tym więcej będziesz miał pracy!

11. Pozwolenia i formalności – POSZUKIWANIA NA TERENIE PARKU NARODOWEGO LUB REZERWATU PRZYRODY

By admin on 11/04/2022

Aby uzyskać zgodę na poszukiwania na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody, musisz wystąpić o nią odpowiednio do dyrektora parku lub właściwego terenowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ).
Jakkolwiek nie ma uniwersalnego druku, jak i ustalonych ram takiego wniosku, to możesz posiłkować się wytycznymi dla poszukiwań na terenie Lasów Państwowych. Poszukiwania na terenach parków narodowych wymaga pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska.

Chcąc poszukiwać na terenach chronionych niezbędne jest dostateczne uzasadnienie wniosku oraz szczegółowy opis zakresu ingerencji w grunt, sposobu zabezpieczenia terenu, sposobu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub sposobu rekultywacji.

10. Pozwolenia i formalności – WNIOSEK O ZGODĘ DO LASÓW PAŃSTWOWYCH

By admin on 10/04/2022

Aby skutecznie złożyć wniosek musisz:

- poprawnie zidentyfikować nadleśnictwo oraz jego siedzibę,

- wskazać imię i nazwisko bądź nazwę i adres wnioskodawcy,

- określić zakres i sposób poszukiwań

– opisz rodzaj czynności jakie będziesz wykonywał w trakcie poszukiwań (np. omiatanie terenu cewką ręcznego detektora metalu i namierzanie zalegających przedmiotów metalowych), opisz zakres ingerencji w grunt (np. wykonywanie punktowych wykopów o wymiarach 30x30x30 cm i sukcesywne ich zakopywanie po podjęciu przedmiotu), określ dokładnie teren na którym chcesz prowadzić poszukiwania (np. numery oddziałów leśnych) i oznacz go na załączonej mapie (tu masz dowolność, możesz skorzystać z BDL),

- określić harmonogram prac

– wskaż termin poszukiwań, określ czy prace będziesz prowadzić codziennie, czy w weekendy czy w innym układzie,

- wypisać narzędzia którymi planujesz się posługiwać

- np. ręczny detektor metalu, pinpointer, szpadel, łopata saperska, digger, ewentualnie koparka,

- określić dokładnie jaką ingerencję w grunt zamierzasz prowadzić

– wykopy punktowe, wykopy o większym rozmiarze itp.,

- opisać w jaki sposób będziesz porządkował teren po zakończeniu poszukiwań

– przywrócenie wykopanych warstw, ponowne rozścielenie ściółki itp.

- zamieścić listę osób, które będą brały z tobą udział w poszukiwaniach,

- uzasadnić dlaczego chcesz prowadzić poszukiwania

– zainteresowanie historią regionu, zainteresowanie konkretną tematyką, członkostwo w stowarzyszeniach itp – nie czaruj, pisz jak jest!

9. Pozwolenia i formalności – POSZUKIWANIA NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

By admin on 10/04/2022

Uzyskanie zgody Lasów Państwowych oparte jest na przepisach odrębnych i wymaga złożenia wniosku do właściwego terenowo nadleśnictwa. Procedura ta wynika z Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie udostępniania gruntów […] i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

8. Pozwolenia i formalności – POSZUKIWANIA NA TERENIE INSTYTUCJI

By admin on 10/04/2022

Jeżeli planujesz poszukiwania na terenie należącym do instytucji, bądź samorządu terytorialnego, musisz dowiedzieć się odpowiednio o nazwę    i siedzibę instytucji (firma, stowarzyszenie, fundacja itp.), bądź organu zarządzającego (urząd gminy, PGW Wody Polskie, KOWR, itp.). Następnie musisz, w formie pisemnej, zwrócić się o wyrażenie zgody, określając osobę/y, którym ma być udzielona, cel, oznaczenie obrębów i numerów ewidencyjnych działek oraz termin.

Wzór pisma o taką zgodę znajdziesz w odpowiedniej zakładce Poszukiwacza Weekendowego.

7. Pozwolenia i formalności – POSZUKIWANIA NA TERENIE PRYWATNYM

By admin on 10/04/2022

Jeżeli planujesz poszukiwania na terenie prywatnym, którego nie jesteś posiadaczem musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela. Zgoda winna określać osobę udzielającą zgodę, komu i w jakim celu zgoda jest udzielana, obręb i numer ewidencyjny działek, na które zgoda jest udzielana, termin (konkretne daty od do) na jaki zgoda jest udzielana oraz własnoręczny podpis właściciela.

Druk zgody możesz pobrać z właściwej zakładki strony internetowej Poszukiwacz Weekendowy.

Koniecznie upewnij się co do struktury własności! Musisz uzyskać pewność, że osoba podpisująca zgodę jest do tego uprawniona!

5. Pozwolenia i formalności – WNIOSEK O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

By admin on 10/04/2022

WNIOSEK

Imię, nazwisko lub nazwa i adres,

Wskazanie miejsca poszukiwania zabytków,

Imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami

Uzasadnienie wniosku.

ZAŁĄCZNIKI

Program poszukiwania zabytków,

Dokument potwierdzający prawo do terenu lub zgoda właściciela terenu

Mapa topograficzna lub BDOT10K,

Dowód opłaty administracyjnej

Pamiętaj, szybkość uzyskania pozwolenia zależy od kompletności złożonego wniosku. Gdy wniosek będzie niekompletny, WUOZ wezwie cię do uzupełnienia braków w ustalonym terminie, bądź pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Nie daj WUOZ-owi pretekstu do przedłużania procedury.

4. Pozwolenia i formalności – ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU POZWOLENIA NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

By admin on 10/04/2022

art. 109c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 284 § 1 i 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 294 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w […] art. 284 § 1 (kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą), w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Nie straszymy, tylko czujemy się w obowiązku rzetelnie poinformować.

3. Pozwolenia i formalności – PODSTAWY PRAWNE POSZUKIWANIA ZABYTKÓW

By admin on 10/04/2022

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(art. 36 ust. 1 pkt 12)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia   2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (§10, §19)

2. Pozwolenia i formalności – Wstęp

By admin on 10/04/2022

Chcąc uprawiać detektorystykę w Polsce, czy to intencjonalnie szukać zabytków, czy też poszukiwać innych, nie zabytkowych przedmiotów, przed wyjściem w teren warto uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków.

Chcąc mieć tzw. święty spokój i nie narażać się na przykre konsekwencje zatrzymania i sprawy sądowej, nierzadko trzeba skłamać, że szuka się zabytków.

Nie słuchaj fałszywych doradców – poszukiwania bez pozwolenia to duże ryzyko!

15. Aspekty prawne – Adresat wniosku

By admin on 17/03/2022

ADRESAT WNIOSKU

 • Jeśli zebrałeś już komplet załączników, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku o pozwolenie na poszukiwanie zabytków. Aby skutecznie zawnioskować o pozwolenie musisz poprawnie zidentyfikować adresata. Każda siedziba WKZ i delegatura ma określony zasięg terytorialny, obsługuje określone powiaty, bądź ich części. Zasięg terytorialny oraz dane teleadresowe ustalisz na stronach internetowych urzędów.Możesz te informacje znaleźć także w serwisie PZE Poszukiwacz Weekendowy (link na końcu szkolenia).

14. Aspekty prawne – Jak uzyskać mapę

By admin on 17/03/2022

JAK UZYSKAĆ MAPĘ DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

Urzędy wymagają, by na standardzie BDOT10K lub mapie topograficznej naniesiony (obrysowany) został obszar poszukiwań, zatem niezbędne jest, by na mapę naniesiona została siatka granic działek ewidencyjnych. Takie mapy możesz uzyskać z dwóch źródeł:

 • Mapy topograficzne można uzyskać w każdym Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającym jako jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego. Należy odnaleźć w Internecie właściwy poszukiwaniom WODGiK, pobrać i wypełnić zamieszczony tam wniosek, pamiętać by właściwie oznaczyć działki (numery ewidencyjne i obręb) oraz w uwagach dopisać: proszę o naniesienie na mapę siatki granic działek ewidencyjnych i ich numerów. Ośrodek dokona kalkulacji kosztów i po wniesieniu opłaty wykona mapę. W ten sposób można uzyskać mapę zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w formatach TIFF lub GeoTIFF wraz z licencją na jej użytkowanie.
 • Mapę w standardzie BDOT10K można przygotować sobie samodzielnie i nieodpłatnie. Wynika to z nowelizacji Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, której zapis art. 40a ust. 2 pkt 1 lit. h stanowi, że nie pobiera się opłaty za udostępnianie zbiorów danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000. Mapy pozyskuje się z serwisu geoportal.gov.pl, i opracowuje za pomocą aplikacji QGIS. Tutorial do wykonania takiej mapy znajdziesz w Poszukiwaczu Weekendowym. Jest to opcja najbardziej zalecana

13. Aspekty prawne – Mapy do wniosku

By admin on 17/03/2022

MAPY DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKU

Wymóg dołączenia mapy do wniosku o pozwolenie na poszukiwanie zabytków wynika z zapisu § 10 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., o którym była mowa w slajdzie o podstawach prawnych, i który stanowi, że do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 Ustawy   z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,                         a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.

12. Aspekty prawne – Poszukiwania w parkach i rezerwatach

By admin on 17/03/2022

POSZUKIWANIA NA TERENIE PARKU NARODOWEGO LUB REZERWATU PRZYRODY

Musisz określić w szczególności:

np. poszukiwania prowadzone będą od dnia do dnia w weekendy

np. celem poszukiwań jest realizacja zainteresowań historycznych wnioskodawcy i odnajdywanie metalowych przedmiotów użytkowych związanych z bytowaniem człowieka

np. Poszukiwanie zabytków i innych przedmiotów odbywać się będą przy użyciu urządzeń elektronicznych (ręczny wykrywacz metalu, pinpointer) i technicznych (łopata saperska, szpadel, digger). Poszukiwania odbywać się będą z naruszeniem gruntu. Metodyka planowanych poszukiwań polegać będzie na precyzyjnym namierzeniu metalowego przedmiotu za pomocą detektora metalu, wycięcie graniastosłupa o podstawie trójkąta lub kwadratu o bokach 30 – 30 cm i głębokości 30 cm (przyp. wymiary mogą być inne, zgodne z twoją potrzebą), który po wydobyciu umieszczany jest z powrotem w otworze, wydobyciu przedmiotu i opisaniu go z uwzględnieniem współrzędnych jego podjęcia.

Program poszukiwań powinien zawrzeć także opis czynności podsumowujących poszukiwania.

Pamiętaj, im więcej narzucisz sobie w programie obowiązków, tym więcej będziesz miał pracy!

11. Aspekty prawne – Poszukiwania w parkach i rezerwatach

By admin on 17/03/2022

POSZUKIWANIA NA TERENIE PARKU NARODOWEGO LUB REZERWATU PRZYRODY

Aby uzyskać zgodę na poszukiwania na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody, musisz wystąpić o nią odpowiednio do dyrektora parku lub właściwego terenowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ).

Jakkolwiek nie ma uniwersalnego druku, jak i ustalonych ram takiego wniosku, to możesz posiłkować się wytycznymi dla poszukiwań na terenie Lasów Państwowych. Poszukiwania na terenach parków narodowych wymaga pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska.

Chcąc poszukiwać na terenach chronionych niezbędne jest dostateczne uzasadnienie wniosku oraz szczegółowy opis zakresu ingerencji w grunt, sposobu zabezpieczenia terenu, sposobu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub sposobu rekultywacji.

10. Aspekty prawne – Wniosek do lasów

By admin on 16/03/2022

WNIOSEK O ZGODĘ DO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Aby skutecznie złożyć wniosek musisz:

  • poprawnie zidentyfikować nadleśnictwo oraz jego siedzibę,
  • wskaż imię i nazwisko bądź nazwę i adres wnioskodawcy,
  • określ zakres i sposób poszukiwań – opisz rodzaj czynności jakie będziesz wykonywał w trakcie poszukiwań (np. omiatanie terenu cewką ręcznego detektora metalu i namierzanie zalegających przedmiotów metalowych), opisz zakres ingerencji w grunt (np. wykonywanie punktowych wykopów o wymiarach 30x30x30 cm i sukcesywne ich zakopywanie po podjęciu przedmiotu), określ dokładnie teren na którym chcesz prowadzić poszukiwania (np. numery oddziałów leśnych) i oznacz go na załączonej mapie (tu masz dowolność, możesz skorzystać z BDL),
  • określ harmonogram prac – wskaż termin poszukiwań, określ czy prace będziesz prowadzić codziennie, czy w weekendy czy w innym układzie,
  • wypisz narzędzia którymi planujesz się posługiwać, np. ręczny detektor metalu, pinpointer, szpadel, łopata saperska, digger, ewentualnie koparka,
  • określ dokładnie jaką ingerencję w grunt zamierzasz prowadzić – wykopy punktowe, wykopy o większym rozmiarze itp.,
  • opisz w jaki sposób będziesz porządkował teren po zakończeniu poszukiwań – przywrócenie wykopanych warstw, ponowne rozścielenie ściółki itp.
  • zamieść listę osób, które będą brały z tobą udział w poszukiwaniach,
  • uzasadnij dlaczego chcesz prowadzić poszukiwania – zainteresowanie historią regionu, zainteresowanie konkretną tematyką, członkostwo w stowarzyszeniach itp – nie czaruj, pisz jak jest!

9. Aspekty prawne – Poszukiwania na terenie lasów

By admin on 16/03/2022

POSZUKIWANIA NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

 • Uzyskanie zgody Lasów Państwowych oparte jest na przepisach odrębnych i wymaga złożenia wniosku do właściwego terenowo nadleśnictwa. Procedura ta wynika z Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie udostępniania gruntów […] i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby.

8. Aspekty prawne – Poszukiwania na terenie instytucji

By admin on 16/03/2022

POSZUKIWANIA NA TERENIE INSTYTUCJI

 • Jeżeli planujesz poszukiwania na terenie należącym do instytucji, bądź samorządu terytorialnego, musisz dowiedzieć się odpowiednio o nazwę    i siedzibę instytucji (firma, stowarzyszenie, fundacja itp.), bądź organu zarządzającego (urząd gminy, PGW Wody Polskie, KOWR, itp.). Następnie musisz, w formie pisemnej, zwrócić się o wyrażenie zgody, określając osobę/y, którym ma być udzielona, cel, oznaczenie obrębów i numerów ewidencyjnych działek oraz termin.Wzór pisma o taką zgodę znajdziesz w odpowiedniej zakładce Poszukiwacza Weekendowego.

7. Aspekty prawne – Poszukiwania na terenie prywatnym

By admin on 16/03/2022

POSZUKIWANIA NA TERENIE PRYWATNYM

 • Jeżeli planujesz poszukiwania na terenie prywatnym, którego nie jesteś posiadaczem musisz uzyskać pisemną zgodę właściciela. Zgoda winna określać osobę udzielającą zgodę, komu i w jakim celu zgoda jest udzielana, obręb i numer ewidencyjny działek, na które zgoda jest udzielana, termin (konkretne daty od do) na jaki zgoda jest udzielana oraz własnoręczny podpis właściciela.Druk zgody możesz pobrać z właściwej zakładki strony internetowej Poszukiwacz Weekendowy.

Koniecznie upewnij się co do struktury własności! Musisz uzyskać pewność, że osoba podpisująca zgodę jest do tego uprawniona!

6. Aspekty prawne – Wniosek cd.

By admin on 16/03/2022

POSZUKIWANIA NA WŁASNYM TERENIE

 • Jeżeli planujemy poszukiwania na terenie, którego sami jesteśmy w posiadaniu musimy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości uprawniającego do złożenia wniosku.Tytuły uprawniające do złożenia wniosku:
  • Prawo własności
  • Użytkowanie wieczyste

5. Aspekty prawne – Wniosek

By admin on 16/03/2022

WNIOSEK O POZWOLENIE NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

WNIOSEK

 • Imię, nazwisko lub nazwa i adres,
 • Wskazanie miejsca poszukiwania zabytków,
 • Imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami,
 • Uzasadnienie wniosku.

ZAŁĄCZNIKI

 • Program poszukiwania zabytków,
 • Dokument potwierdzający prawo do terenu lub zgoda właściciela terenu
 • Mapa topograficzna lub BDOT10K,
 • Dowód opłaty administracyjnej

Pamiętaj, szybkość uzyskania pozwolenia zależy od kompletności złożonego wniosku. Gdy wniosek będzie niekompletny, WUOZ wezwie cię do uzupełnienia braków w ustalonym terminie, bądź pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Nie daj WUOZ-owi pretekstu do przedłużania procedury.

4. Aspekty prawne – Zagrożenia

By admin on 16/03/2022

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU POZWOLENIA NA POSZUKIWANIE ZABYTKÓW

art. 109c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 284 § 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

art. 294 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w […] art. 284 § 1 (kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą), w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.

3. Aspekty prawne – Przepisy

By admin on 16/03/2022

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 36 ust. 1 pkt 12)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia   2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (§10, §19)

3. Aspekty prawne – przepisy

By admin on 16/03/2022

PODSTAWY PRAWNE POSZUKIWANIA ZABYTKÓW

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 36 ust. 1 pkt 12)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia   2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (§10, §19)

2. Aspekty prawne – Wstęp

By admin on 16/03/2022

Chcąc uprawiać detektorystykę w Polsce, czy to intencjonalnie szukać zabytków, czy też poszukiwać innych, nie zabytkowych przedmiotów, przed wyjściem w teren warto uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków.

Chcąc mieć tzw. święty spokój i nie narażać się na przykre konsekwencje zatrzymania i sprawy sądowej, nierzadko trzeba skłamać, że szuka się zabytków.

 

Nie słuchaj fałszywych doradców – poszukiwania bez pozwolenia to duże ryzyko!

1. Pozwolenia WKZ – Wstęp

By admin on 02/02/2022

Slajd 1 – Wstęp

Chcąc uprawiać detektorystykę w Polsce, czy to intencjonalnie szukać zabytków, czy też poszukiwać innych, nie zabytkowych przedmiotów, przed wyjściem w teren warto uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków. Fatalne polskie przepisy i nie mniej fatalna ich interpretacja przez organy państwowe stanowią, iż każde wyjście z detektorem metalu traktowane jest jak poszukiwanie zabytków, a to bez pozwolenia jest karalne. Wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków zajmują się Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków i ich Delegatury. Nie istnieje jednak żadna instytucja wydająca zgody na poszukiwania rzeczy innych niż zabytkowe. Chcąc mieć tzw. święty spokój i nie narażać się na przykre konsekwencje zatrzymania i sprawy sądowej, nierzadko trzeba skłamać, że szuka się zabytków. Nie słuchaj fałszywych doradców – poszukiwania bez pozwolenia to duże ryzyko!

 

1. Pozwolenie WKZ – Wstęp

By admin on 02/02/2022

Chcąc uprawiać detektorystykę w Polsce, czy to intencjonalnie szukać zabytków, czy też poszukiwać innych, nie zabytkowych przedmiotów, przed wyjściem w teren warto uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków. Fatalne polskie przepisy i nie mniej fatalna ich interpretacja przez organy państwowe stanowią, iż każde wyjście z detektorem metalu traktowane jest jak poszukiwanie zabytków, a to bez pozwolenia jest karalne. Wydawaniem pozwoleń na poszukiwania zabytków zajmują się Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków i ich Delegatury. Nie istnieje jednak żadna instytucja wydająca zgody na poszukiwania rzeczy innych niż zabytkowe. Chcąc mieć tzw. święty spokój i nie narażać się na przykre konsekwencje zatrzymania i sprawy sądowej, nierzadko trzeba skłamać, że szuka się zabytków. Nie słuchaj fałszywych doradców – poszukiwania bez pozwolenia to duże ryzyko!

14. Archeologia – Sprawozdanie z poszukiwań zabytków

By admin on 07/01/2022

Sprawozdanie z poszukiwań zabytków

Dokument wymagany po zakończonych poszukiwaniach zabytków.

Warunki otrzymanego pozwolenia określają termin, jaki mamy na jego sporządzenie.

Jest to opisowa część tego, jak prowadziliśmy poszukiwania. Opisujemy w nim cel poszukiwań, znaną nam historię, jaka miała tu miejsce, termin każdego etapu naszych działań, przeszukany obszar, ilość osób, które brały udział oraz najważniejsze wnioski. Możemy opisać charakterystykę terenu, obszary niedostępne pomimo pozwolenia, np.. ze względu na ukształtowanie terenu lub okresowe powodzie, możemy opisać najważniejsze znalezione przedmioty lub wszystkie zdarzenia, które naszym zdaniem były istotne podczas prowadzonych prac.

Sprawozdanie nie musi być długie, nie musi zawierać naukowych terminów. Ma ono za zadanie opisać urzędnikowi to, co robiliśmy w czasie trwania pozwolenia na poszukiwania zabytków.

13. Archeologia – Zabezpieczenie przedmiotów

By admin on 07/01/2022

Po zakończonym dniu w terenie musimy zadbać o transport naszych znalezisk.Pudełko, do którego będziemy pakować przedmioty powinno być wyłożone folią (najlepiej bąbelkową).

Ciężkie i dobrze zachowane metale pakujemy na dno, przekładając każdą warstwę folią bąbelkową lub innym miękkim materiałem.
Nie należy pakować zbyt wielu przedmiotów do jednego pudełka, żeby ich nie uszkodzić

Idealne są pudełka po butach: rzadko będziemy znajdować przedmioty o większych gabarytach, a ich wielkość sprawi, że nie obciążymy przedmiotów na dnie zbyt wielkim ciężarem.
Przedmioty mniejsze wędrują na górę pudełka lub do nowego pudełka
Przedmioty delikatne, biżuterię oraz monety powinniśmy zapakować w osobne, małe pudełko.

Pudełeczka po zapałkach nadają się idealnie do tego, żeby zapakować do niego źle zachowaną monetę (oczywiście w osobnym woreczku strunowym)

12. Archeologia – Zabezpieczenie przedmiotów

By admin on 07/01/2022

 • Zapakowanie w osobny worek strunowy, wraz z metryką (zapakowaną w osobny woreczek).
 • Przedmioty metalowe wyjęte z mokrej ziemi pakujemy do szczelnego woreczka strunowego
 • Przedmioty metalowe wyjęte z suchej ziemi pakujemy do perforowanego woreczka strunowego.
 • Perforację wykonujemy poprzez nakłucia ostrym przedmiotem lub przez odcięcie niewielkiej części narożnika worka. Metryki wkładamy zawsze do szczelnego woreczka.
 • Przedmioty wykonane ze skóry lub drewna pakujemy do szczelnego worka strunowego wraz z taką ilością ziemi z miejsca znalezienia, aby worek był nią wypełniony. Możemy dodatkowo nasączyć ziemię odrobiną wody. Ma to na celu zapobiegnięcie wysuszeniu przedmiotu, co w przypadku drewna i skóry jest niezbędne do ich przetrwania.

11. Archeologia – Inwentarz

By admin on 07/01/2022

Można go tworzyć na bieżąco w terenie.

Można wykonać spis po każdym zakończonym etapie poszukiwań.

Nie musicie decydować o tym, co jest zabytkiem a co nim nie jest.
O tym, co będzie zabytkiem zadecyduje komisja powołana w WUOZ.

Warto jednak wyeliminować bezspornie współczesne śmieci (puszki, kapsle, folię aluminiową, znane elementy maszyn rolniczych, współczesne monety itd.)

8. Archeologia – Metryka (metryczka)

By admin on 07/01/2022

Metryka służy do identyfikacji przedmiotu i jest nieodłącznym elementem prawidłowo prowadzonej dokumentacji.

Metryczka może zawierać różne dane, w zależności od charakteru prowadzonych badań lub poszukiwań:

Nr inwentarza (obowiązkowe)

Dokładną lokalizację przedmiotu (obowiązkowe)

– Nazwę lub funkcję przedmiotu (o ile jest znana)

– Opis przedmiotu (kształt, materiał, z jakiego został wykonany)

– Datę pozyskania przedmiotu (jest pomocna w przypadku utraty danych)

– Warstwę, z jakiej pochodzi (lub opis warstwy, w której został znaleziony)

– Znalazcę (inicjały, imię, ksywa)

7. Archeologia – Aplikacja GPS w telefonie

By admin on 07/01/2022

Aplikacja GPS dostarcza wystarczająco dokładne dane, które pozwolą na odtworzenie położenia znalezionego przedmiotu w dowolnym momencie po zakończeniu poszukiwań.

Ułożenie znalezionych przedmiotów względem siebie oraz ich położenie w skali regionu albo kraju może pomóc:

 • w znalezieniu nowych stanowisk,
 • uzupełnić istniejące dane,
 • w ustaleniu przebiegu szlaków handlowych albo kierunków przemieszczanie się wojsk oraz ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych

6. Archeologia – Techniki lokalizacji przedmiotów w terenie: GPS

By admin on 07/01/2022

Global Positioning System – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji

o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Korzystać z jego usług może w zasadzie każdy – wystarczy tylko posiadać odpowiedni odbiornik GPS.

5. Archeologia – Kontekst – co oznacza dla eksploratora?

By admin on 07/01/2022

Podczas poszukiwań warto mieć na uwadze szerszy kontekst znaleziska. Nie musi to oznaczać stosowania czarnej magii

Wystarczy zaznaczyć miejsce znalezienia przedmiotu, bo może być niespodziewanym w danym miejscu artefaktem, a dokładna lokalizacja pozwoli na zachowanie praktycznie wszystkich dodatkowych informacji o znalezisku!

Wyjęta fibula może być dla kolekcjonera  bardzo cennym przedmiotem, ale dla nauki znacznie cenniejsza byłaby wiedza o społeczności, w której powstała.

Wiedzę taką dałoby się uzyskać, gdyby archeolodzy mogli stwierdzić, gdzie owa fibula została znaleziona, a także w powiązaniu z innymi artefaktami pozostawała.

4. Archeologia – „Kontekst miejsca”

By admin on 07/01/2022

Określenie przeznaczone dla przedmiotów znajdowanych na złożach wtórnych, np. na polach ornych, śmietnikach, hałdach po budowach (a także po pracy archeologów) i wszystkich innych miejscach, w które dany przedmiot mógł zostać przemieszczony.

Przedmiot przemieszczony z pierwotnego miejsca zalegania traci część informacji (nie są one tak pełne jak w przypadkach opisanych powyżej), ale nadal miejsce jego znalezienia może nam wiele powiedzieć o jego dziejach.

Na przykład: skarb monet pierwotnie ukrytych w garnku, który w wyniku prac rolnych został rozwleczony po polu, ale dzięki określeniu koncentracji poszczególnych monet, można w przybliżeniu określić miejsce jego zakopania.

2. Archeologia – Kontekst oczyma archeologa

By admin on 07/01/2022

Przy rekonstrukcji działalności człowieka na danym obszarze najważniejszy jest kontekst znaleziska, którym może być: artefakt, obiekt, konstrukcja, pozostałości organiczne.

W większości przypadków kontekst archeologiczny jest widoczny w profilu powstałym podczas prowadzonych wykopalisk. Pozwala na wyróżnienie tzw. jednostek stratygraficznych, czyli warstw i obiektów, a ich ułożenie względem siebie pomaga w ustaleniu wieku poszczególnych warstw.

Na kontekst znaleziska składa się:

 • Materiał otaczający znalezisko (zazwyczaj jakaś warstwa osadowa jak żwir, piasek czy glina);
 • Pochodzenie tej warstwy: nawarstwienia poziome lub pionowe, które pomagają ustalić, czy powstała w wyniku długotrwałej działalności (np.. na osadzie lub w mieście to warstwa pozioma, bo taki układ przyjmuje w profilu), czy też nastąpiło celowe naruszenie długotrwale powstałych warstw (widoczne w profilu jako jednostka pionowa, powstała przez np.. zakopanie skarbu, utworzenie grobu albo poprzez długotrwałe użytkowanie paleniska)
 • Związek z innymi znaleziskami, czyli współwystępowanie wraz z artefaktami, poszczególnymi jednostkami stratygraficznymi

1. Archeologia – Formy ochrony konserwatorskiej

By admin on 06/01/2022

•wpis do rejestru zabytków;

•wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa

•uznanie za pomnik historii

•utworzenie parku kulturowego;

•ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dla poszczególnych gmin, około 30% obszaru kraju)

Część z nich można sprawdzić na stronie:  mapy.zabytek.gov.pl/nid/

Nie istnieje aktualny, centralny system ewidencji wszystkich wyżej wymienionych form ochrony, dlatego przed złożeniem wniosku warto zgłosić się do lokalnego Urzędu Ochrony Zabytków z zapytaniem o formę ochrony na interesującym nas obszarze.

Aplikacja GPS w telefonie

By admin on 19/04/2021

Dostarcza wystarczająco dokładne dane, które
pozwolą na odtworzenie położenia znalezionego
przedmiotu w dowolnym momencie po
zakończeniu poszukiwań.
Ułożenie znalezionych przedmiotów względem
siebie oraz ich położenie w skali regionu albo kraju
może pomóc:
◦ w znalezieniu nowych stanowisk,
◦ uzupełnić istniejące dane,
◦ w ustaleniu przebiegu szlaków handlowych albo
kierunków przemieszczanie się wojsk oraz ludności
cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych;