Brak merytoryki, demagogia i operowanie niepotwierdzonymi w statystykach mitami. Tak w skrócie wygląda dyskusja na temat rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

W Rządowym Centrum Legislacji znajduje się projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i niektórych innych ustaw. Polski Związek Eksploratorów jako podmiot zaproszony przez Projektodawcę w ramach konsultacji publicznych, wniósł już swoje uwagi 11  sierpnia bieżącego roku. Do projektu ustosunkowały się również organizacje związane z ochroną dóbr kultury: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Architektów RP, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych PAN, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki, Polski Związek Eksploratorów.
W procesie konsultacji publicznej  każdy obywatel i instytucja może zapoznać się z projektami aktów prawnych i zgłosić do nich uwagi. Swoje stanowisko przedstawił m.in. Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie  oraz nadinspektor Adam Grajewski.

Według naszej analizy sporządzonej na podstawie zapytań statystycznych kierowanych do wielu instytucji wynika, że część zgłoszonych uwag oparta jest na subiektywnych opiniach sporządzających je osób bez przedstawienia miarodajnych danych, analiz, czy innych opracowań.

Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego czytamy: „w trakcie procesu konsultacji wszystkie strony powinny starać się w sposób maksymalny opierać przedstawiane postulaty na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasadnienie w dostępnej wiedzy naukowej, wynikach prac analitycznych i badań empirycznych” W związku z powyższym złożyliśmy wniosek o odrzucenie wskazanych opinii w procesie legislacyjnym ze względu na ich braki formalne jak i rzeczowe. Jednocześnie w związku z licznymi, tak odmiennymi stanowiskami wnieśliśmy o zorganizowanie przewidzianej dla  konsultacji publicznych w  Regulaminie pracy Rady Ministrów ( Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r),  konferencji uzgodnieniowej.

 

 

[vc_gallery interval=”3″ images=”22000,22001,22002,22003″ img_size=”full”]