W przypadku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, żadnego. 

 

          Nie mamy dobrych wieści. Wiele wskazuje się, że urząd w Krakowie w ogóle nie przekazuje Waszych ponagleń do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Organ kontrolny nie wie więc, jak bardzo MWKZ nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków.  Niestety Kraków nadal nie wydaje decyzji przez wiele miesięcy, nie przysyła informacji o przedłużaniu postepowania, czy wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku. Ten urząd widmo najczęściej nie odbiera też telefonów, trudno się więc czegokolwiek dowiedzieć. W życiu nie spotkaliśmy się z takim lekceważeniem obywateli jak w tym urzędzie. W rankingu najgorszych WUOZ-ów w Polsce, Kraków po raz kolejny zajmuje I miejsce. II miejsce to Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków z  szeregiem fatalnych, bezrefleksyjnych, niespójnych i nielogicznych decyzji na zasadzie kopiuj/wklej, ignorujących zresztą decyzje uchylające ….Tutaj już poleciały skargi do WSA o czym wkrótce obszerniej napiszemy.

 

Wracając do Krakowa.

 

         W odpowiedzi na przygotowane dla Was w tym roku przez nasze Biuro przynajmniej 9 ponagleń,  Kraków wydał jedynie 2 decyzje, właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy  się o tej drugiej…Obie decyzje dotyczą: listopada 2021 r. oraz stycznia 2022r. Ale uwaga!  Rekordzista jednak czeka już ponad 11 miesięcy. Urząd w Krakowie beztrosko uważa, że nie musi przekazywać żadnych ponagleń. Nie jest to oczywiście zgodne z Kpa, bo urząd ma 7 dni na przygotowanie dla Organu kontrolnego, czyli MKiDN, wytłumaczenia dlaczego pozostaje w bezczynności lub przewlekłości oraz musi skopiować potrzebne do rozstrzygnięcia dokumenty. Tak na marginesie, przekazanie ponaglenia nie wiąże się absolutnie z zatrzymaniem postępowania ze względu na przekazanie dokumentacji do Organu kontrolnego. Jesteście często tak straszeni ale to nie jest prawda. Po pierwsze urzędnik nie przekazuje w tym przypadku pełnej dokumentacji a poza tym jego obowiązkiem jest przygotować sobie ewentualne kopie, tak by móc dalej procedować wniosek.

          Jedynym rozwiązaniem w obecnej sytuacji są tylko skargi do WSA, które  dla Was przygotujemy w nadchodzącym tygodniu. W kilku przypadkach będą to już skargi na rażącą bezczynność urzędu z wnioskiem o wymierzenie grzywny. W jednym przypadku przygotowaliśmy również wniosek o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie przez urząd w Krakowie wniesionej skargi do WSA, w związku z upływem 30 dniowego terminu. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie pozostawia nam niestety wyboru.

Wydaje mi się, że powiadomiliśmy już o tym wszystkie osoby, z którymi w tym temacie współpracujemy od początku roku. Jeśli jednak kogoś pominięto  to bardzo proszę o kontakt przez Messengera lub adres e-mail: joanna.kaferska-kowalczyk@pze.org.pl.

 

Zapraszam też inne osoby, które skorzystały z naszego przygotowanego w Poszukiwaczu Weekendowym, w związku z  problemami z urzędem w Krakowie, tematu dotyczącego bezczynności i zamieszczonych tam wzorów ponagleń.  Nie wiemy ile osób z tego skorzystało. Informujemy jednak, że w Krakowie to nie działa! Trzeba sięgnąć po nieco grubszy kaliber, inaczej będziecie czekali kolejne miesiące.

 

Niestety następna przykra wiadomość jest taka, że decyzje jakie wychodzą obecnie z urzędu  w Krakowie ( nie tylko tam zresztą) nadają się od razu do odwołania ze względu na warunki nie znajdujące uzasadnienia w przepisach rozporządzenia.

W tym miejscu dla przypomnienia należy przytoczyć kilka fragmentów z wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia 29.01.2021 r. dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, znak: DOZ-KiNK.6521.17.2020.WJ:

 

  • Przypomnieć należy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości warunkowania prowadzenia poszukiwań zapewnieniem nadzoru archeologicznego, czy też elementami zastrzeżonymi dla pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych, takich jak konieczność prowadzenia dokumentacji, złożenia sprawozdania, prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych przedmiotów czy warunki zastrzeżone dla pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych, opisanymi w § 18 rozporządzenia.

 

  • Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy u.o.z.o.z. i rozporządzenia nie warunkują wydania pozwolenia na poszukiwania zabytków od motywów ich prowadzenia wskazanych w uzasadnieniu i programie poszukiwań, dołączonych w do wniosku zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia.

 

  • Wojewódzki konserwator zabytków winien natomiast ocenić w toku prowadzonego postępowania treść wniosku wraz z programem poszukiwań, w celu ustalenia, czy zaplanowane działania nie wykraczają poza, dopuszczalny przepisem art. 36 ust. pkt. 12 u.o.z.o.z. zakres poszukiwań zabytków.

 

Warunki obligatoryjne są ściśle określone w przepisach i nie ma w nich żadnych wymogów sporządzania dokumentacji, sprawozdania z poszukiwań etc. Należy też wskazać, że w pozwoleniu na prowadzenie poszukiwań zabytków organ nie może określać warunków zastrzeżonych przez przepisy dla badań archeologicznych, takich jak np.  „opracowania wyników poszukiwań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków” Warunki decyzji konserwatorskiej nie mogą modyfikować żądania strony wyrażonego w programie poszukiwań. Warunki poza obligatoryjne muszą być każdorazowo wyczerpująco uzasadnione i muszą mieć odzwierciedlenie w stanie faktycznym, czyli odpowiadać konkretnej sytuacji. Od takich warunków każdorazowo z powodzeniem się odwołujemy. Niestety urzędy niewiele sobie robią z orzeczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wciąż popełniają te same błędy.

 

Więcej na ten temat znajdziecie wkrótce w temacie dotyczącym odwołań a także wezwań do uzupełniania braków formalnych wniosku.

         Tekst ten kierujemy również do organów ochrony zabytków odpowiedzialnych za tworzenie przepisów oraz kontrolę, nadzór nad efektami pracy wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz wszystkim tym, którzy z naiwnością, wrodzoną lub nabytą hipokryzją uważają, że w Polsce można poszukiwać „legalnie”, wystarczy tylko wystąpić o pozwolenie do konserwatora zabytków.

Joanna Kaferska-Kowalczyk
Biuro PZE