23 kwietnia w miejscowości Proszenie koło Piotrkowa Trybunalskiego  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Eksploratorów.

 

Było to pierwsze od 3 lat Walne PZE na żywo. Z powodu koronawirusa, dwa poprzednie spotkania odbyły się jedynie w formie elektronicznej.

W spotkaniu brali udział członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi a także goście, którzy chcieli posłuchać o naszych działaniach. Podsumowano kolejny rok działań Polskiego Związku Eksploratorów.

Sprawozdanie merytoryczne pracy Zarządu za rok 2021 przedstawił Prezes Polskiego Związku Eksploratorów  Jacek Wielgus. Omówił w nim m.in.:

• stan członkowski Związku

• działalność Związku w roku 2021, także w obliczu epidemii covid-19,

• działalność biura Związku wraz z przedstawieniem dwóch nowych członków biura: Grzegorza Mejsnera i Macieja Dobrowolskiego, wysyłanie pism, prowadzenie spraw poszukiwaczy, wysyłanie skarg i odwołań, prowadzenie szeroko zakrojonych statystyk, zapytania urzędów i organów o dane w drodze dostępu do informacji publicznej itd.

• prace i problemy związane ze zmianą przepisów prawa w dziedzinie poszukiwań,

• powstanie kwartalnika PZE News i uzyskanie statusu dziennikarskiego,

• cykl reportaży pt. Ciemna Strona Archeobiznesu,

• prowadzenie statystyk z danych uzyskanych od organów ochrony zabytków, organów ścigania, prokuratury i sądów jako argument w negocjacjach,

• negocjacje dotyczące zmian przepisów w kontekście nieprzychylnych postaw urzędów i organów ochrony zabytków, działania nieprawne i patologiczne w działaniach organów ochrony zabytków,

• kontakty z parlamentarzystami w kontekście lobbowania korzystnych zmian dla poszukiwaczy,

• powstanie portalu internetowego Poszukiwacz Weekendowy jako narzędzie pomocowe dla poszukiwaczy,

• zapowiedź oddania do użytku nowego portalu PZE z wieloma udogodnieniami: artykuły, nowości, filmy, sklepik, platforma szkoleniowa itd.,

• problem z organizacją zlotu w kontekście odwołania od decyzji w jej nieprawnych warunkach oraz w obliczu wojny w Ukrainie.

 

Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2021 przedstawił obecnym Członek Zarządu- Skarbnik Piotr Brzozowski. Oznajmił, że finanse Związku podlegają ustawicznej kontroli Komisji Rewizyjnej.

Następnie w imieniu Komisji Rewizyjnej Związku sprawozdanie komisji za rok 2021, przedstawił Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu Polskiego Związku Eksploratorów, rekomendując jednocześnie udzielenie Zarządowi absolutorium.

Odbyła się dyskusja, w której nie wniesiono uwag do przedstawionych sprawozdań. W głosowaniach przyjęto  kolejno wszystkie trzy sprawozdania a następnie udzielono absolutorium Zarządowi Polskiego Związku Eksploratorów za 2021 r. Przedyskutowano również propozycje zmian w statucie i przegłosowano je.

V Walne Zebranie było wydarzeniem bardzo ważnym dla Polskiego Związku Eksploratorów. Kadencja Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dobiegły bowiem końca i należało wybrać kolejne organy Polskiego Związku Eksploratorów.

W dyskusji z obecnymi na zebraniu członkami podnoszono, iż ważne jest by kontynuować przyjęte założenia i lobbowanie na rzecz zmiany prawa. Wyrażono poparcie i zaufanie dla dotychczasowych działań Zarządu Polskiego Związku Eksploratorów.

 

Do władz Polskiego Związku Eksploratorów  na następną kadencję wybrano w głosowaniach następujące osoby.

 

Prezes Zarządu: Jacek Wielgus

Członkowie Zarządu: Piotr Brzozowski, Robert Michalski, Dariusz Hasiak, Radosław Skowroński.

Komisja Rewizyjna: Joanna Garbaciak, Sławomir Stańczak, Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, Mirosław Gołąb, Kamil Błoniarz

 

Padła propozycja zmiany wysokości składek członkowskich. W wyniku dyskusji a następnie głosowania ustanowiono nową składkę w wysokości 60 zł/rok dla członków zwyczajnych i 120 zł/rok dla członków wspierających. Nowa składka ma obowiązywać dopiero od 2023 r. i jest pierwszą zmianą od 2018 r., spowodowaną rosnącą niestety inflacją a co za tym idzie wzrostem kosztów działania Polskiego Związku Eksploratorów.

Ostatnim punktem spotkania były rozmowy na tematy interesujące uczestników spotkania. Jacek Wielgus przedstawił wiele przykładów patologii w szeroko pojętej dziedzinie ochrony zabytków. Przedstawił również kulisy rozmów konsultacji społecznych i publicznych. Następnie Joanna Kaferska-Kowalczyk przedstawiła zebranym syntetykę pozyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej danych statystycznych dotyczących karania za przestępstwa nielegalnych poszukiwań zabytków i bezczeszczenia grobów. Wskazała, iż statystyki mijają się z tezami podnoszonymi przez organy ochrony zabytków i organy ścigania. Zaapelowała również do obecnych poszukiwaczy o zwracanie szczególnej uwagi na warunki decyzji i zapisy pism zwrotnych z rozliczeń z poszukiwań. Także Grzegorz Mejsner zaapelował o używanie w pismach nomenklatury ustawowej i doprecyzowywanie odpowiedzi urzędów w punktach dla poszukiwaczy niejasnych.

Nie przedstawiono żadnych nowych wniosków pod głosowanie i Przewodniczący zebrania Stanisław Dudziec zakończył zebranie.

Przed Polskim Związkiem Eksploratorów kolejny rok pracy nad poprawą sytuacji poszukiwaczy w Polsce. Dziękujemy wszystkim naszym członkom za zaufanie i wspólną budowę silnej organizacji reprezentującej nasze środowisko.

 

Zapraszamy wszystkich członków do bliższej współpracy w naszych codziennych zmaganiach z niekorzystnym dla poszukiwaczy prawem. Nasze biuro potrzebuje większej liczby osób do spraw merytorycznych i pomocy innym poszukiwaczom.

Zespół PZE