Przepisy zawarte w ustawie o stowarzyszeniach mówią o tym, że organizacja musi raz w roku przeprowadzić zebranie walne sprawozdawcze. Takie spotkanie powinno odbyć się w pierwszej połowie roku następnego. Mieliśmy nadzieję, że tym razem uda się nam zobaczyć osobiście i decyzję o terminie odwlekaliśmy do ostatniego możliwego terminu. Jeszcze dwa tygodnie temu nikt nie wiedział jakie będą obowiązywały obostrzenia antycovidowe na dzień dzisiejszy. Z doświadczenia wiemy, że tak dużego spotkania nie da się zorganizować w kilka dni. By zadośćuczynić przepisom podjęliśmy decyzję o elektronicznej formie organizacji zebrania walnego PZE. Niestety ta forma spotkań niesie za sobą wiele ograniczeń zwłaszcza ilościowych. Nic też nie zastąpi rozmowy face to face. Będziemy się starać aby w niedalekiej przyszłości zorganizować zebranie walne w tradycyjnej formie. Tym czasem osoby zainteresowane osobistym spotkaniem z członkami zarządu i biura PZE będą miały okazję to uczynić na zlocie środowisk eksploracyjnych w Srebrnej Górze gdzie będziemy gościć. Członkowie wspierający jak i organizacje nie będące członkami PZE chcący wnieść swoje uwagi i wnioski w kwestii działalności związku proszone są o nadsyłanie swoich uwag na adres mailowy biuro@pze.org.pl

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów- 21 czerwca 2021 r.